Program na období 2018 - 2020

V programu vycházím ze znalostí fakulty a univerzity, které jsem získal díky působení v roli předsedy Akademického senátu PdF MU a přísedícího jednání vedení Pedagogické fakulty. Každý program je jako výstup na vysokou horu, cesta je těžká, ale když vytrváme, výsledek stojí za to.

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

  • RŮZNORODOST
  • STABILITA
  • ZLEPŠENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
  • OTEVŘENOST NOVINKÁM
  • DEMOKRATICKÉ POSTUPY

RŮZNORODOST

Pedagogická fakulta je bohatá díky své různorodosti. Přírodovědné, humanitní, umělecké směry. Všechny tyto musí na fakultě zůstat zachovány, neboť právě tyto fakultu vytvářejí. Rozpočet fakulty by měl tuto různorodost podporovat. Můj program je hledání kompromisu při sestavování rozpočtu - kvalita je důležitá, ale nesmí nás existenčně ohrožovat.

STABILITA

V minulém volebním období jsme aktualizovali celou řadu vnitřních předpisů fakulty (Studijní a zkušební řád, Disciplinární řád pro studenty PdF MU, Statut PdF MU, Jednací řád AS PdF MU, Volební řád AS PdF MU atd.). Před námi jsou pak další, jako například Směrnice děkana k habilitačním a jmenovacím řízením. Pracovní prostředí tak prodělává určitý typ revoluce. K práci, která má přinášet výsledky, však potřebujeme stabilitu a jasně nastavená neměnící se pravidla. Přináším vám proto program stabilního pracovního prostředí, ve kterém se nebudou směrnice dále aktualizovat, pokud to nebude nutné ze zákona.

ZLEPŠENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracovní prostředí na fakultě by mělo být příjemné - v práci trávíme značnou část svého života. Využijme moderní trendy úprav pracovního prostředí. Vytvářejme místa pro vzájemné setkávání zaměstnanců, relaxaci (pauza mezi výukou) a čerpání sil. Můžeme navíc inspirovat studenty a jejich prostřednictvím měnit prostředí na školách.

OTEVŘENOST NOVINKÁM

Fakulta musí být otevřena novým směrům v oblasti výuky i vědy. Kde jinde by si měli studenti vyzkoušet alternativní způsoby výuky? Každý člen akademické obce musí mít možnost rozvíjet své vědecké představy a témata.

DEMOKRATICKÉ POSTUPY

Akademický senát musí být demokratický. Všichni členové akademické obce, bez ohledu na to zda jsou zrovna senátory, musí mít možnost vystoupit na zasedání senátu a navrhovat body k projednání.