Program na období 2024 - 2027

V programu vycházím ze znalostí fakulty a univerzity, které jsem získal díky působení v roli předsedy Akademického senátu PdF MU, předsedy Ekonomické komise AS a zástupce naší fakulty v Radě vysokých škol. 

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

 • LEPŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
 • PODPORA SOUHRY PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA
 • VSTŘÍCNÉ JEDNÁNÍ K AKADEMICKÝM PRACOVNÍKŮM
 • ZOHLEDŇOVÁNÍ SPECIFIK OBORŮ
 • DEMOKRATICKÉ POSTUPY
 • ZLEPŠOVÁNÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ (odpočinkové zóny na všech budovách fakulty, dokončení zahrádky kavárny na Poříčí 31, prodloužení otevírací doby menzy)
 • ZLEPŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉHO PROSTORU V OKOLÍ FAKULTY (rekonstrukce prostoru před budovou Poříčí 7 - viz vizualizace v sekci "podařilo se", investice do venkovních prostor fakulty)
 • FAKULTA MUSÍ PODPOROVAT SOUHRU MEZI PRACOVNÍM A RODINNÝM ŽIVOTEM (dětské centrum, fakulta jako přátelské prostředí pro rodiče s malými dětmi )
 • OTEVŘENÁ KOMUNIKACE SENÁTU S AKADEMIKY (využívání nových médií)
 • ROZPOČET FAKULTY MUSÍ VÍCE ODMĚŇOVAT AKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ A ZOHLEDŇOVAT SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH OBORŮ
 • ZLEPŠIT PODPORU PROJEKTOVÉHO ODDĚLENÍ AKADEMIKŮM PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI PROJEKTŮ CÍLÍCÍCH NA PRAXI (např. TAČR) A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ ROZVÍJEJÍCÍCH PRACOVIŠTĚ (např. ERASMUS +)
 • PODPOŘIT ROZVOJ DOBRÉ SPOLUPRÁCE SERVISNÍCH PRACOVIŠŤ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 • PODPORA DEMOKRATICKÝCH PRINCIPŮ (všichni členové akademické obce musí mít možnost promluvit na zasedání senátu)