Program na období 2021 - 2023

V programu vycházím ze znalostí fakulty a univerzity, které jsem získal díky působení v roli předsedy Akademického senátu PdF MU, předsedy Ekonomické komise AS atd. Každý plán působení je jako výstup na vysokou horu, cesta je těžká, ale když vytrváme, výsledek stojí za to.

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

 • LEPŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
 • PODPORA SOUHRY PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA
 • VSTŘÍCNÉ JEDNÁNÍ K AKADEMICKÝM PRACOVNÍKŮM
 • LEPŠÍ INFORMOVANOST O DŮLEŽITÝCH VĚCECH
 • DEMOKRATICKÉ POSTUPY
 • ZLEPŠOVÁNÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ (odpočinkové zóny na chodbách, dokončení terasy kavárny na Poříčí 31, menza s kavárnou na Poříčí 7 otevřena po celý den)
 • ZLEPŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉHO PROSTORU V OKOLÍ FAKULTY (rekonstrukce prostoru před budovou Poříčí 7 - viz vizualizace v sekci "podařilo se", stojany na kola před budovami fakulty, zeleň na sloupech)
 • FAKULTA MUSÍ PODPOROVAT SOUHRU MEZI PRACOVNÍM A RODINNÝM ŽIVOTEM (rozšíření služeb dětského centra, zamezení časté nedobrovolné výuce o víkendu, nabídka kurzů pro rodiny zaměstnanců)
 • LEPŠÍ INFORMOVANOST O PLÁNOVANÝCH ZMĚNÁCH DOKUMENTŮ, KTERÉ OVLIVNÍ POŽADAVKY NA VÁŠ KARIÉRNÍ POSTUP, VAŠI PUBLIKAČNÍ ČINNOST A VAŠE PŮSOBENÍ NA FAKULTĚ (nesmí se stávat, že nebudete o přípravě obdobných norem průběžně informováni a budete postaveni tzv. před hotovou věc)
 • ZLEPŠIT KOMUNIKACI SENÁTU S AKADEMIKY (využívání nových médií)
 • ZVÝŠIT PODPORU TVORBY UČEBNIC, METODICKÝCH TEXTŮ A MATERIÁLŮ PRO PRAXI
 • ROZPOČET FAKULTY MUSÍ VÍCE ODMĚŇOVAT AKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ
 • ZLEPŠIT PODPORU PROJEKTOVÉHO ODDĚLENÍ AKADEMIKŮM PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI PROJEKTŮ CÍLÍCÍCH NA PRAXI (např. TAČR) A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ ROZVÍJEJÍCÍCH PRACOVIŠTĚ (např. ERASMUS +)
 • PODPOŘIT ROZVOJ DOBRÉ SPOLUPRÁCE SERVISNÍCH PRACOVIŠŤ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 • PODPORA DEMOKRATICKÝCH PRINCIPŮ (všichni členové akademické obce musí mít možnost promluvit na zasedání senátu)