Martin Vrubel

Váš senátor v Akademickém senátu Pedagogické fakulty MU,   MUNI a Radě vysokých škol

AKADEMICKÝ SENÁT PdF MU


Pravomoci akademických senátů vychází ze Zákona o vysokých školách. Je však na aktivitě senátorů, zdali možnosti, které jim zákon dává využívají či nikoliv. Jak se v minulém období ukázalo, pro funkčnost akademického senátu je dobré, když jsou jeho členy aktivní senátoři, kteří mají jasnou představu o tom, čemu by se chtěli v senátu věnovat. 


Volební program pro AS PdF MU. 


Pravomoci akademických senátů dle Zákona o vysokých školách:

  1. na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  2. schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu vysoké školy ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
  3. schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  5. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  6. dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
  7. usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  8. na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.